12 Grudzień

BDD przy użyciu JGiven

BDD czyli Behavior-Driven-Development jest metodą programowania w której klienci biznesowi, programiści i testerzy opisują zachowanie aplikacji przy pomocy scenariuszy. Scenariusze pisane są przy użyciu uzgodnionej notacji i języka, tak aby były zrozumiałe dla wszystkich stron.

Dzisiaj przedstawię bibliotekę JGiven wspomagającą właśnie ten proces. Aktualnie dla języka java istnieją już rozwiązania, takie jak JBehave czy Cucumber, co może nam więc zapromować biblioteka JGiven?

 • scenariusze pisane są w języku java, zamiast tak, jak w przypadku pozostałych bibliotek, używając zwykłego tekstu
 • scenariusze wykonywane są przez JUnit lub TestNG
 • scenariusze dzielą się na etapy, a stan ich wykonania jest przekazywany między nimi przy użyciu wstrzykiwania
 • JGiven generuje raporty wykonania scenariuszy
Przykład użycia

Tak prezentuje się test, który może zostać przygotowany przez klienta.

@Test
public void we_can_buy_a_ticket_from_wroclaw_to_berlin_for_ten_euros(){
  given().an_origin_city("Wroclaw")
      .and().destination_city("Berlin");

  when().we_press_button()
      .and().insert_money(10.0f);

  then().the_resulting_ticket_should_be_valid_for_travel_from_wroclaw_to_berlin();
}

Widać tutaj podział na 3 etapy, Given, When i Then. Pozwala to na rozdzielenie logiki testu do osobnych klas.

Klasa testowa rozszerza klasę ScenarioTest i przekazuje typy klas dla poszczególnych etapów:

public class TicketsMachineScenarioTest extends ScenarioTest<GivenCities, WhenBuy, ThenTicket> 

Każdy z etapów jest klasą rozszerzającą Stage. Dane między etapami przekazujemy korzystając z adnotacji @SenarioState, @ProvidedScenarioState, @ExpectedScenarioState. Każda z tych adnotacji działa tak samo, ich różne nazwy zostały stworzone tylko po to, aby lepiej odwzorowywać kontekst użycia.

Tak wyglądają klasy etapów dla powyższego testu.

Given

public class GivenCities extends Stage<GivenCities> {

  @ProvidedScenarioState
  String originCity;
  @ProvidedScenarioState
  String destinationCity;

  public GivenCities an_origin_city(String city) {
    originCity = city;
    return this;
  }

  public GivenCities destination_city(String city) {
    destinationCity = city;
    return this;
  }
}

When

public class WhenBuy extends Stage<WhenBuy> {

  TicketsMachine ticketsMachine;

  @ExpectedScenarioState
  String originCity;
  @ExpectedScenarioState
  String destinationCity;

  @ProvidedScenarioState
  Ticket ticket;

  public WhenBuy(){
    ticketsMachine = new TicketsMachine();
  }

  public WhenBuy we_press_button() {
    assertNotNull( ticketsMachine );
    ticketsMachine.selectCities(originCity, destinationCity);

    return this;
  }

  public WhenBuy insert_money(float money) {
    assertNotNull( ticketsMachine );
    ticket = ticketsMachine.buyTicket(money);

    return this;
  }
}

Then

public class ThenTicket extends Stage<ThenTicket> {

  @ExpectedScenarioState
  Ticket ticket;

  public void the_resulting_ticket_should_be_valid_for_travel_from_wroclaw_to_berlin() {
    assertNotNull(ticket);
    assertTrue(ticket.isOriginCity("Wroclaw"));
    assertTrue(ticket.isDestinationCity("Berlin"));
  }
}

Metody w etapach Given i When najlepiej, aby zwracały referencję do danych siebie, dzięki temu, możemy używać podstawowych metod z klasy Stage i łączyć nasze wywołania przy użyciu and(), with(), but().

 

Raport końcowy

Raport testowy wygenerowany dla tego przykładu wygląda następująco:

We can buy a ticket from wroclaw to berlin for ten euros

Given an origin city Wroclaw

And destination city Berlin

When we press button

And insert money 10.0

Then the resulting ticket should be valid for travel from wroclaw to Berlin.

Podsumowanie

Biblioteka JGiven jest bardzo ciekawym narzędziem wspomagającym proces tworzenia oprogramowania. Jest ona dość prosta w użyciu, a zarazem posiada wiele mechnizmów ułatwijących pracę. Pozwala na łatwe rozdzielenie etapów testów oraz tworzenie scenariuszy testowych w języku java, co zmniejsza ilość pracy jaką musi wykonać programista. Osobiście zachęcam do jej sprawdzenia. Więcej informacji znajdziecie na stronie http://jgiven.org/