22 luty

Swift switch, czyli zabawa warunkami

Chciałbym abyś zaprzyjaźnił się z instrukcją warunkową switch w swifcie opierając się na metodzie gumowej kaczki. Zakładam, że masz już pojęcie jak działa instrukcja switch, w związku z tym pokażę co nowego w swifcie.

Najczęściej używany przykład

Tutaj pokażę kawałek kodu, który opiszę w kolejnym paragrafie.

 let string = "Hello, playground" //1
 let value = false
 var endString: String //2

 switch string {
 case "Hello, playground" where value: //3
   endString = "case one with value"
 case "a", "b", "c": //4
   endString = "case with 3 values"
 case "Goodbye playgrand": //5
   endString = "Goodbye"
 case _ where !value: //6
   endString = "Yo!"
 default: //7
   endString = "default"
 }

 • 1 / Tutaj tworzę stałą string
 • 2 / Zmienna string, którą będziemy nadpisywać w switch'u
 • 3 / Wartość stringu się zgadza, ale dodałem "where" które również sprawdza wartość podaną dalej
 • 4 / Można wymienić po przecinku kilka wartości i jeśli którakolwiek się zgadza switch wejdzie w dany case
 • 5 / Zła wartość podana więc case również zostanie pominięty
 • 6 / Zamiast podania wartości można dać kreskę dolną która oznacza, że niezależnie od tej wartości powinien wejść w dany case
 • 7 / Słowo: "default" oznacza, że wejdzie jeśli wszystkie inne wartości się nie zgadzają
Optionale
 let text = "Text" as AnyObject? //1

 switch text {
 case let text? where text is Int: //2
   print(text as! Int)
 case let text? where text is String: //3
   print(text as! String)
 default: ()
 }

 • 1 / Kolejna zmienna z wartością string, ale zadeklarowaną jako opcjonalny obiekt Any
 • 2 / Sprawdzanie czy text jest nilem i dalej za "where" sprawdzenie czy dany obiekt jest Int’em
 • 3 / Sprawdzanie czy text jest nilem i dalej za "where" sprawdzenie czy dany obiekt jest String’iem
Inty
 let a = 1
 let b = 2
 var c = 0

 switch (a, b) { //1
 case (1, 2), (2, 3): //2
   c = 12
   fallthrough //3
 case (2,_): //4
   c += 1
 case (let aValue, 2): //5
   print("a = \(aValue)")
 case (let eitherValue, 2), (2, let eitherValue): //6
   print("either value: \(eitherValue)")
 case (0...3, 0...100): //7
   c += 5
   fallthrough
 default:
   c = 17
 }

 • 1 / W przypadku takiego zapisu switch będzie sprawdzał obie stałe
 • 2 / W ten sposób można obsłużyć kilka przypadków na raz w jednym warunku
 • 3 / Słowo "fallthrough" oznacza przejście do kolejnego warunku czyli, jeśli (a, b) == (1, 2) przejdzie do kolejnego spełnionego warunku
 • 4 / W takim przypadku switch będzie sprawdzał tylko pierwszą wartość i całkowicie pominie drugą
 • 5 / Switch będzie sprawdzał tylko drugą wartość a z pierwszej stworzy stałą, w tym przypadku o nazwie “aValue”
 • 6 / Tutaj chciałem pokazać, że wartości można tworzyć z różnych parametrów, czyli w pierwszym przypadku z pierwszej wartości a w drugim z drugiej wartości
 • 7 / Ten przypadek pokazuje użycie przedziałów liczbowych, tutaj switch sprawdzi czy pierwsza wartość będzie w przedziale od 0 do 3 a druga od 0 do 100
Enumy
 enum Cases { //1
   case noParameters
   case oneParameter(text: String)
   case anotherOneParameter(firstText: String)
   case twoParameters(text: String, number: Int)
 }

 let thisCase: Cases = .twoParameters(text: "Text", number: 10) //2

 switch thisCase {
 case .oneParameter(_): //4
   break
 case .anotherOneParameter(let text): //5
   print("Text: \(text)")
 case let .twoParameters(text, number): //6
   print("Text: \(text)")
   print("Number: \(number)")
 default: ()
 }

 • 1 / Deklaracja enum’u z 3 wartościami, pierwsza bez parametrów, druga i trzecia z jednym parametrem i czwarta z dwoma parametrami
 • 2 / Stworzenie stałej z dwoma parametrami
 • 3 / Sprawdzanie czy stała jest równa .noParameters
 • 4 / Sprawdzenie czy stała jest równa .oneParameter i pominięcie wartości
 • 5 / Sprawdzenie czy stała jest równa .anotherOneParameter dająca możliwość dostępu do parametrów
 • 6 / To samo co w punkcie 5 tylko słowo “let” jest teraz przed nazwą dzięki czemu nie trzeba pisać przed każdym parametrem

Kod wykorzystany w tym artykule znajduje się na naszym GitHubie.