Tworzenie list: jak zaimplementować RecyclerView w architekturze MVVM? Wykorzystaj DiffUtils

Tworzenie list: jak zaimplementować RecyclerView w architekturze MVVM? Wykorzystaj DiffUtils

Korzystanie z RecyclerView stało się już standardem w przypadku aplikacji mobilnych. Głównie z uwagi na elastyczność i wiele możliwości rozszerzania. Dzięki nim RecyclerView sprawdza się, gdy trzeba wyświetlić listę na ekranie smartfonu lub tabletu.

Ciągły rozwój tego narzędzia wpływa na wzrost wydajności i łatwość implementacji. Nie jest jednak tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Przy dużej liczbie dostępnych bibliotek, architektur i metod, wybór odpowiedniego rozwiązania nie jest prosty.

Poznaj jeden ze sposobów, jaki wykorzystujemy w Holdapp.

Czym jest RecyclerView?

Android RecyclerView to biblioteka, której używa się do wyświetlania dużych zbiorów danych. Jej działanie opiera się na ponownym użyciu widoków poprzez załadowanie do nich innych danych. Dzięki temu nie tracisz zasobów na tworzenie, przechowywanie czy niszczenie widoków.

Mechanizm jest dość prosty. Tworzysz widoki na podstawie szablonu (ViewHolder). Widoki wypełniane są danymi elementów, które akurat powinny być wyświetlane. Dodatkowo biblioteka RecyclerView trzyma w buforze załadowane widoki elementów spoza obszaru aktualnie wyświetlanego na ekranie. Celem jest zachowanie płynności działania.

DiffUtil – czym jest i dlaczego warto go używać?

To narzędzie, które pozwala obliczać różnicę pomiędzy dwoma listami. DiffUtil zwraca listę operacji, które przekształcają pierwszą listę w drugą. Możesz to wykorzystać do zwiększenia efektywności Adaptera stosowanego w RecyclerView.

DiffUtil używa algorytmu Eugene W. Mayersa. Służy on do obliczania minimalnej liczby aktualizacji potrzebnych do przekształcenia pierwotnej listy w wynikową. Wprawdzie sam algorytm nie wykrywa, które elementy zmieniły pozycję, ale DiffUtil sam sobie z tym poradzi.

Jaką rolę pełni ViewModel?

Jeśli bierzesz na tapet Clean Architecture + MVVM, aktualizacja stanu listy powinna odbywać się we ViewModel. Mowa tutaj nie tylko o zmianie długości listy, ale także o zmianie stanu wyświetlanych elementów.

Zmianę stanu można wywołać poprzez operację na tym elemencie (np. kliknięcie). ViewModel aktualizuje stan listy, która jest obserwowana z poziomu Aktywności lub Fragmentu. Musi jednak zostać poinformowany, na którym elemencie wywołano akcję.

Po zmianie obserwowanej listy następuje ponowne załadowanie nowej listy do Adaptera. Dzięki zastosowaniu DiffUtil proces aktualizacji listy będzie bardziej wydajny. Przebudowane będą tylko te elementy, które zmieniły stan.

Przykład

Przeanalizuję prosty przypadek użycia RecyclerView, jakim jest wyświetlenie listy klikalnych elementów. Kliknięcie powoduje zmianę koloru wyświetlanego tekstu.

Warstwa danych przekazuje do warstwy UI listę elementów, które mam pokazać na ekranie. Wyświetla ją warstwa UI. Proste? Spójrz na to od strony technicznej – przy założeniu, że zastosowano zalecaną architekturę i MVVM.

Making lists in Android - a scheme

Warstwa wyświetlania elementów ma pokazać listę na podstawie aktualnego stanu aplikacji. Stan aplikacji (czyli lista do wyświetlenia) przechowywany jest we ViewModel. Lista została pobrana z warstwy danych poprzez Repository. ViewModel wywołuje akcję związaną z elementem listy.

W wywołaniu trzeba przekazać informacje potrzebne do aktualizacji stanu. Najczęściej przekazywany jest cały element wywołujący akcję. Ostatecznie na podstawie stanu powinien zostać zaktualizowany widok (MVVM).

Wyświetlanie elementów listy

Warto również rozważyć przypadek, kiedy nie wyświetlasz wszystkich informacji, jakie zawiera element pobrany z Repository. Taki element może być bardzo duży i obejmować wiele niepotrzebnych informacji i powiązań.

Wtedy przekształcasz element pobrany z Repository w taki sposób, żeby zawierał tylko informacje wyświetlane na liście. Dodatkowo musisz dodać atrybuty związane z wyświetlaniem elementu (jeśli nie są powiązane z atrybutem elementu pobranego z warstwy danych). Jak to wygląda w praktyce?

Przygotowanie do implementacji wyświetlania listy

Do implementacji używam Android Studio i narzędzi JetPack polecanych przez Google. Żeby pokazać jak grać, najpierw trzeba zbudować boisko, czyli należy zaimplementować Activity, Fragment, ViewModel, Repository i Model.

Poniżej przedstawiam tylko fragmenty kodu potrzebne do wyjaśnienia opisywanej wersji RecyclerView.

data class User(
  val id: Int,
  val firstName: String,
  val lastName: String,
  val nickName: String,
  val email: String,
  val city: String,
  val country: String,
  val speaksEnglish: Boolean,
  val motto: String,
  val position: JobCategory
)

Implementacja klasy User data

Jak proponowałem powyżej, przekształcam szczegółowy typ na taki, który ma tylko pola potrzebne do wyświetlenia listy i powiązania go z elementem bazowym.

data class UserPresentation(
  val id: Int,
  val firstName: String,
  val lastName: String,
  val isHighlighted: Boolean = false
)

Implementacja klasy UserPresentation

Klasa UserPresentation to data class, która powinna być strukturą niezmienną (według zaleceń dokumentacji języka Kotlin). Aby ją zmienić, muszę wykonać kopię głęboką. W tym celu dodano również metody rozszerzające listę elementów tego typu.

fun List<UserPresentation>.changeSingleSelectionOnListOfPresentationItems(
  selectedItemId: Int
): List<UserPresentation> = this.map {
  it.copy(
  	isHighlighted = if (it.id == selectedItemId) !it.isHighlighted else false
  )
}
 
fun List<UserPresentation>.changeMultipleSelectionOnListOfPresentationItems(
  selectedItemId: Int
): List<UserPresentation> = this.map {
  it.copy(
  	isHighlighted = if (it.id == selectedItemId) !it.isHighlighted else it.isHighlighted
  )
}

Metody rozszerzenia w pliku UserPresentationExtension

Metody aktualizują pole odpowiedzialne za wyświetlanie. Pierwsza z nich ma zastosowanie w sytuacji, kiedy można wybrać tylko jeden element.

Z drugiej korzysta się wtedy, gdy istnieje możliwość zaznaczenia większej liczby elementów.

Implementacja RecyclerView

We fragmencie lub aktywności potrzebuję adaptera.

private lateinit var listAdapter: UserRecyclerListAdapter

Deklaracja adaptera jako właściwości w klasie Fragmentu

Później inicjuję nowe pole i przypisuję do adaptera RecyclerView zadeklarowanego w widoku. Tutaj określam również layoutManager. Opcjonalnie dodaję element rozdzielający DividerItemDecoration.

private fun initRecyclerView() = with(binding.clickableListFragmentRecyclerview) {
  listAdapter = UserRecyclerListAdapter(::onUserSelected)
  adapter = listAdapter
  layoutManager = LinearLayoutManager(requireContext())
  addItemDecoration(
  	DividerItemDecoration(context, (layoutManager as LinearLayoutManager).orientation)
  )
}

Inicjalizacja RecyclerView we Fragmencie

Powyższa metoda wywoływana jest w onViewCreated.

Implementacja DiffUtillCallback

object UserPresentationDiffUtilItemCallback :
  DiffUtil.ItemCallback<UserPresentation>() {
 
  override fun areItemsTheSame(oldItem: UserPresentation, newItem: UserPresentation): Boolean =
  	oldItem.id == newItem.id
 
  override fun areContentsTheSame(oldItem: UserPresentation, newItem: UserPresentation): Boolean =
  	oldItem == newItem
}

Implementacja klasy UserPresentationDiffUtilCallback

Przy implementacji DiffUtillCallback typ porównywanych elementów został wdrożony z użyciem data class (zastanawiam się, czy wiesz dlaczego).

Implementacja Adaptera

class UserRecyclerListAdapter(
  private val onItemClick: (Int) -> Unit
) : ListAdapter<UserPresentation, ViewHolder>(
  UserPresentationDiffUtilItemCallback
) {
  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder {
  	val itemBinding = UserPresentationItemViewBinding.inflate(
    	LayoutInflater.from(parent.context),
    	parent,
    	false
  	)
  	return UserPresentationViewHolder(itemBinding)
  }
 
  override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
  	(holder as UserPresentationViewHolder).bind(position)
  }
 
  inner class UserPresentationViewHolder(
  	private val itemBinding: UserPresentationItemViewBinding
  ) : RecyclerView.ViewHolder(itemBinding.root){
 
  	fun bind(position: Int){
    	val bindingItem = getItem(position)
    	itemBinding.userPresentationItemFirstName.text = bindingItem.firstName
    	itemBinding.userPresentationItemLastName.text = bindingItem.lastName
    	updateHighlight(bindingItem.isHighlighted)
    	itemBinding.userPresentationItemRoot.setOnClickListener {
      	onItemClick(bindingItem.id)
    	}
  	}
 
  	private fun updateHighlight(isHighlighted: Boolean){
    	if ( isHighlighted ){
      	itemBinding.root.setCardBackgroundColor(
        	ContextCompat.getColor(itemView.context, R.color.red)
      	)
      	itemBinding.userPresentationItemFirstName.let {
        	it.setTypeface( it.typeface, Typeface.BOLD)
      	}
      	itemBinding.userPresentationItemLastName.typeface = 	Typeface.DEFAULT_BOLD
    	}
    	else {
      	itemBinding.root.setCardBackgroundColor(
        	ContextCompat.getColor(itemView.context, R.color.grey_light)
      	)
      	itemBinding.userPresentationItemFirstName.typeface = Typeface.DEFAULT
      	itemBinding.userPresentationItemLastName.typeface = Typeface.DEFAULT
}
  	}
  }
}

Implementacja klasy Adapter

Współpraca RecyclerView i ViewModel

private fun onUserSelected(presentationItemId: Int) {
  viewModel.onSingleSelectUserPresentationClick(presentationItemId)
}

Metoda OnClick w implementacji SingleSelectFragment

private fun onUserSelected(presentationItemId: Int){
 viewModel.onMultipleSelectUserPresentationClick(presentationItemId)
}

Metoda OnClick w implementacji MultipleSelectFragment

fun onSingleSelectUserPresentationClick(userId: Int) {
  viewModelScope.launch(defaultDispatcher) {
  	userRepository.getUserById(userId).fold(
    	{ user ->
      	_stateRecyclerList.update { state ->
        	state.copy(
          	userPresentationsList = _stateRecyclerList.value.userPresentationsList
            	.changeSingleSelectionOnListOfPresentationItems(userId),
          	currentSelectedUser = user
        	)
      	}
    	},
    	{ _stateRecyclerList.update { state -> state.copy(error = it) } }
  	)
  }
}

Metoda OnClick dla Single Select w implementacji ViewModel

fun onMultipleSelectUserPresentationClick(userId: Int) {
  viewModelScope.launch(defaultDispatcher) {
  	userRepository.getUserById(userId).fold(
    	{ user ->
      	_stateRecyclerList.update { state ->
        	state.copy(
          	userPresentationsList = _stateRecyclerList.value.userPresentationsList
            	.changeMultipleSelectionOnListOfPresentationItems(userId),
          	currentSelectedUser = user
        	)
      	}
    	},
    	{ _stateRecyclerList.update { state -> state.copy(error = it) } }
  	)
  }
}

Metoda OnClick w Multiple Select w implementacji ViewModel

Rezultat

Na ilustracjach widzisz, co można osiągnąć z pomocą przedstawionej tutaj implementacji. Na pierwszym ekranie obydwu grup znajduje się arkusz z „pustymi” wartościami.

Po wyborze elementu z listy arkusz wypełnia się danymi wybranej osoby.

W przypadku pierwszej grupy można wybrać tylko jeden element z listy. W drugiej grupie masz już kilka elementów. W obydwu przypadkach na ekranie głównym wyświetlają się dane ostatnio klikniętego elementu. Powtórnie kliknięty element listy jest odznaczany.

 

Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, jak szybko zaimplementować RecyclerView z klikalnymi elementami. Na koniec ostatnia wskazówka – gdy mowa o metodzie opisanej w tym artykule, warto zwrócić uwagę na poprawną implementację Stanu, jego aktualizacje i poprawność współdziałania z DiffUtillCallback.

Powyższy kod aplikacji znajdziesz na GitHubie.

I to wszystko! Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzu, a postaram się pomóc.

Wycena projektu

Opowiedz nam o swoim projekcie i napisz, jak możemy Ci pomóc.

Dlaczego warto rozwijać z nami projekty?

Logo Mobile Trends Awards

Mobile Trends Awards 2021

Wygrana w kategorii
ŻYCIE CODZIENNE

Nagroda Legalnych Bukmacherów

Nagroda Legalnych Bukmacherów 2019

Najlepsza aplikacja mobilna

Mobile Trends Awards logo

Mobile Trends Awards 2020

Nominacja w kategorii
SPORT I REKREACJA

20

opinii klientów

Clutch logo